اعضا

سوابق تحصیلی

1-فراغت از تحصیل دوره پزشکی عمومی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد-سال1358

2-پایان دوره تخصصی جراحی چشم در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد-1365