اعضا

افتخارات

1-تقدیر از سوی بهداری شرکت نفت

2-تقدیر از طرف بیمارستان بنت الهدی

3-تقدیر از طرف آموزش و پرورش بجنورد

4-تقدیر از طرف آموزش و پرورش شیروان