نویسنده - هامین اندیشه آژمان

مطب دکتر کاظم قاجاری

دکتر کاظم قاجاری با تجهیز مطب خود به کلیه امکانات تشخیصی تخصصی شامل اسلیت لمپ، اتورفرکتومتر، افتالموسکوپ، رتینوسکوپ و کواتومتر این امکان را دراختیار دارد تا در کنار تواناییها و دانش پزشکی و تجربه سالیان خود ، درمعاینه، تشخیص ودرمان هرچه صحیحتر و دقیقتر بیماران به بهترین نحو و آنچنان که شایسته است ، خدمت رسانی کند.

رتینوسکوپ

رتینوسکوپ

تصویر افتالموسکوپ

افتالموسکوپ

اتورفرکتومتر

اتورفرکتومتر

اسلیت لمپ

اسلیت لمپ